Professional Computer Systems

System, network and application services

 

 
 

U bent hier: over pcs bvba > verkoopsvoorwaarden       

OVER PCS BVBA

 

 
  Over ons:

  Algemeen

  Service

  Verkoopsvoorwaarden

  Privacy Richtlijn

  Contact

  Referentie:

  Bedrijven

  Onderwijs

  Particulier

  Kantoor & Horeca

  Startpagina

 
 
 

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

01. Een ons toegezonden bestelling is slechts aanvaard voor zover de bestelling is bevestigd en is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.  

02. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De leveringstermijn en de uitvoeringstermijnen der werken zijn slechts ten titel van inlichting bedongen en vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het contract.  

03. Geen enkele annulatie door de klant wordt aanvaard zo de bestelling reeds in uitvoering is en zo zij nog niet in uitvoering is, blijft het gestorte voorschot met volle recht en definitief verworven.  Ingeval geen voorschot werd betaald, is de klant gehouden een schadevergoeding te betalen gelijk aan 30% van de waarde der bestelde werken of leveringen.  

04. Alle zendingen reizen op risico van de bestemmeling.  

05. Elke klacht moet per aangetekende brief binnen acht dagen na levering geschieden. Het verwerken van de levering, met inbegrip van doorverkoop, betekent haar aanvaarding door de bestemmeling. In geval de goederen een gebrek vertonen, zijn de verplichtingen van de verkoper beperkt, met uitsluiting van welke schadevergoeding ook, tot vervanging.  

06. Onze facturen zijn betaalbaar te Zwalm, zonder disconto. Het aanvaarden van wissels maakt geen inbreuk op deze regeling. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende vermelding zijn onze facturen contant betaalbaar. De datum van de factuur geldt als bewijs van de verzending en van ontvangst ervan door de geadresseerde de daarop volgende dag. Het aanvaarden van wissels maakt geen inbreuk op deze regeling.  

07. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag laat ons toe de bestaande contracten te ontbinden en maakt alle nog niet vervallen facturen opeisbaar. Eveneens vervallen alle garanties met betrekking tot het aangekochte materiaal. De garantie vat terug aan wanneer alle openstaande schulden (eveneens intresten) volledig voldaan zijn.  

08. Elke factuur waarvan het bedrag niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt automatisch vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde met een minimum van 37,20 EURO, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Het aldus vermeerderd bedrag levert, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een jaarlijkse intrest van 12% op.  

09. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege, zijn al de bedingen, voorzien in de documenten van onze medecontracten zonder voorwerp.  

10. Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken, die bevoegd zijn voor onze maatschappelijke zetel, zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of in geval van meerdere verweerders.  

11. Een aankoper kan zich niet beroepen op een geschil met ons om het niet uitvoeren van zijn betalingen te rechtvaardigen.  

12. Uitgifte van wissels mag niet aanzien worden als een afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden.  

13. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, de schadebedingen en de belastingen.  

14. Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van Uwentwege, door de BVBA Professional Computer Systems in een bestand opgenomen, zodat wij U op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992 willen wij U op Uw verzoek kennis geven van Uw gegevens in ons bestand en ze eventueel corrigeren

      Datum laatste aanpassing: 8 mei 2003                                                                   Naar begin

 

Copyright Professional Computer Systems bvba 2005